bat-mitzvah.jpg

שאלות ותשובות



מה זה בכלל בת מצוה?
לפניי היותי בת מצוה מה היה מעמדי?
הבת מקדימה את הבן בקיום המצוות וכל זאת למה?
האם נשים חייבות במצוות כמו הגברים?
האם ישנם מצות מיוחדות לאישה?
חובה לחגוג בת המצוה?
משהו מיוחד שעושה הכלה ביום בת המצווה?
ידוע שהאב מברך בבר מצווה של בנו ברכת ברוך שפטרנו האם נהוג לברך בבת המצווה ברוך שפטרנו על ביתו?
האם לאמא חובה מיוחדת לכבוד בת המצווה של הבת?
יש תוכן מרכזי במסיבת בת מצווה?

מה זה בכלל בת מצוה?
נערה בת שתים עשרה שנים ויום אחד נקראת בת מצוה כלומר זו הבת הופכת להיות מחוייבת במצוות התורה החלות על נשים.
תאריך בת המצווה היינו יום ההולדת השתים עשרה, מחושב על פי התאריך העברי.
יום בת המצוה כשמו כן הוא זהו היום בו הופכת  הילדה להיות בת מצווה היינו מחוייבת במצוות.
המעבר  מילדה לבוגרת מחייב את הנערה התבגרת בקבלת עול ואחריות.
נהוג לחגוג את יום בת המצוה בסעודה בהלל ובהודיה.

לפניי היותי בת מצוה מה היה מעמדי?
הבת מיום לידתה עד שתהיה בת י"ב שנים גמורות היא הנקראת קטנה. מבת י"ב שנה ויום אחד ומעלה נקראת נערה (רמב"ם הלכות אישות)

הבת מקדימה את הבן בקיום המצוות וכל זאת למה?
כתוב "ויבן ה' אלוקים את הצלע" (בראשית ב',כב')
ר' אליעזר בשם ר' יוסי בן זמרא אמר:
"ניתן בה בינה יתרה יותר מן האיש" ולפיכך מתחייבת קודם לאיש.
התבגרות הבת היא לפני התבגרות הבן לפיכך גם קבלת האחריות והעול קודמת.

האם נשים חייבות במצוות כמו הגברים?
לא , אמנם הנשים חייבות בכל הלאוים כלומר בכל מה שאוסרת התורה
(לדוגמא: לא תגנוב, לא תרצח, לא….).
אבל פתורות ממצוות עשה שהזמן גרמן היינו מצוות התלויות בהגדרת זמן מסויים.
(לדוגמא:מצוות סוכה).

האם ישנם מצות מיוחדות לאישה?
הדלקת נרות, הפרשת חלה וטהרת המשפחה הן מצוות מיוחדות לאישה.

חובה לחגוג בת המצוה?
לא שמענו על חגיגת בת המצווה בדורות קודמים
יתכן שזאת משום צניעות וכבוד האשה כמו שנאמר "כבודה בת מלך פנימה".
בדורנו רווח המנהג לחגוג, ישנם מנהגים שונים לגבי מידת החגיגה שיש לעשות.
בכל אופן יש מקום לשמוח אם כחגיגת יום הולדת ואם כסעודת מצווה
ובל נשכח שמצווה גדולה להיות בשמחה תמיד.

משהו מיוחד שעושה הכלה ביום בת המצווה?
תהיה בשמחה יתרה באותו היום, תלבש בגדי שבת וחג,
ורצוי שתלבש בגד חדש ותברך עליו ברכת "שהחיינו והגענו לזמן הזה".
כמו כן יש הנוהגות לעשות הפרשת חלה.

ידוע שהאב מברך בבר מצווה של בנו ברכת ברוך שפטרנו האם נהוג לברך בבת המצווה ברוך שפטרנו על ביתו?
בעל "כף החיים" כותב שלא תיקנו לברך,
יש הסוברים שהאב היה חייב בלימוד תורה לבנו ומרגע שהבן נכנס למצוות הבן עצמו מחויב בלימוד
לפיכך האב נפטר מעול לימוד התורה של בנו ומברך ברוך שפטרנו.
חובת לימוד תורה חלה על האב רק לגבי בנו ולא לגבי ביתו ולכן לא אומרים אותה ברכה על הבת.
הרב יצחק ניסים זצ"ל כותב כי יש מקום לברך אך בלא הזכרת שם ומלכות. ( היינו יברך בלא הזכרת שם השם בברכה.)


האם לאמא חובה מיוחדת לכבוד בת המצווה של הבת?
לא במיוחד.
מומלץ שתמשיך להיות אמא טובה למרות שהבת כבר "גדולה".

יש תוכן מרכזי במסיבת בת מצווה?
כיוון שבזה היום הופכת הילדה לנערה נותנים לה גם את זכות הדיבור, ובקול !( הדרשה)
יפה ונהוג להזכיר בדרשה את הכרת הטוב להורים למורים ולקהל
וכן להסביר מהי משמעות בת מצווה. (תוכלי להעזר בהכנת דרשה לבת מצווה)