bg1.jpg

מצוות האישההאישה אינה מחוייבת בכל מצוות התורה. אם כן מהן הכללים ומהי ההלכה?
כפי שלמדנו למרות שלא בכל המצוות נשים חייבות, בכל זאת לאישה מצוות רבות.
אבל… שלוש מצוות עיקריות שנתייחדו לאישה :  חלה,  נדה והדלקת הנר ( שבת לא, ע"ב).
המשותף למצוות אלו הוא ששלושתן מהוות את הבסיס לבית היהודי.


חלה היא מזון לגוף ולנפש, קשורה לכלכת הבית וקיומו הפיזי.
נידה משכינה שלום בבית, האווירה בין בני הזוג מתוך קדושה וטהרה.
הדלקת הנר, דאגה לשלום בית וכן לחיים הרוחניים בבית, חיי תורה ומצוות.
התורה משולה לאור ומצוותיה לנרות  ככתוב  "כי נר מצווה ותורה – אור " (משלי ו, כ"ג).
בכוחה של אישה למלא את ביתה את העם ואת העולם כולו באור, אהבה, רעות ושלום.

׳—׳™׳ ׳”1
חלה-מצוות עשה מן התורה להפריש חלה מהעיסה שנאמר:
"והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה'"  ובהמשך נאמר:
"ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה" (במדבר ט"ו,י"ט-כ')
הפרשת חלה מגינה ושומרת על האישה ועל בני ביתה
מכל גזרות קשות ורעות , ומגינה עליה בעת לידתה.
בעת לישת הבצק, לפני הפרשת החלה נוהגים להרבות בתפילה ובקשות וכל זאת כיוון שזו שעת רצון. הפרשת חלה ידועה כסגולה בדוקה ללידה קלה, לבריאות, לשלום בית , לזיווג, לזרע של קיימא , לפרנסה טובה וכל משאלות הלב. נשים נוהגות להקפיד ללוש עיסה בשיעור המחייב הפרשת חלה בערבי שבתות וחגים.
׳—׳™׳ ׳”2 נידה-טומאת האישה בימי הזיבה החודשית.
"ואל אשה בנדת טמאתה לא תקרב" (ויקרא יח:יט)
פירושה של המילה "נידה" הוא הרחקה. שמירת הלכות נידה משמעותן שמירה על ריחוק בני הזוג בימים מסוימים, דבר שגורם לקדש את חיי המשפחה ולהתחדשות בין הבעל ואשתו כמו בימי החופה שהם ימים של שיא האהבה.
דיני הנידה גורמים למשפחה היהודית להיבנות מתוך קשר של קדושה וטהרה.
"רבי מאיר אומר: מפני מה אמרה תורה נידה לשבעה? מפני שרגיל בה וקץ בה;
אמרה תורה: תהא טמאה שבעה ימים כדי שתהא חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה." (מסכת נידה לא,ב)
׳—׳™׳ ׳”3
הדלקת הנר- "ויביאה יצחק האהלה שרה אמו" (בראשית, כ"ד, ס"ז).
"כל ימים שהייתה שרה קיימת היה נר דולק מלילי שבת ועד לילי שבת
וכיון שמתה פסק אותו הנר, וכיוון שבאת רבקה חזר" (בראשית רבה, ס, ט"ז):
מצווה להדליק נר בערב שבת שיאיר במקום הסעודה,
מפני שלום הבית ועונג שבת.
נוהגים להדליק שתי נרות שבת  אחד כנגד "זכור" ואחד כנגד "שמור".
ויש שנוהגות להוסיף נרות. ישנן הנוהגות להדליק נרות שבת  מבת המצווה.