בת מצוה, בת מצוה פרוט מצוות האישה

מצוות האישה

"בת שתים עשרה שנה ויום אחד בן שלוש עשרה שנה ויום אחד הרי הם כגדולים לכל המצוות" (רמב"ם)
מסתבר איפה שלא רק גיל החיוב במצוות שונה בין הבן והבת, הבן חייב בכל המצוות שיש לקיים
ואילו הבת פטורה מחלק מהמצוות.
למרות שלפחות חלק מהמצוות שהיא פטורה מהן יש באפשרותה לקיימן באם תרצה.
את מצוות התורה ( תרי"ג מצוות = 613 מצוות) ניתן לחלק באופן הבא:
א.מצוות עשה ומצוות לא תעשה
ב.מצוות שהזמן גרמן ומצוות שלא הזמן גרמן.
מהן מצוות עשה ומהן מצוות לא תעשה?
מצוות עשה אלו מצוות שהתורה מצווה אותנו לעשות משהו, לפנינו מספר דוגמאות:
"כבד את אביך ואת אמך"-י ש מצווה לכבד את ההורים.
"ואכלת ושבעת וברכת"- יש מצווה לברך ברכת המזון אחרי שאוכלים.
מצוות לא תעשה אלו מצוות שהתורה מצווה אותנו לא לעשות משהו, לפנינו מספר דוגמאות:
"לא תרצח"-יש מצווה שאוסרת עלינו לרצוח.
"לא תגנוב"- יש מצווה שאוסרת עלינו לגנוב.
מהן מצוות שהזמן גרמן ומהן מצוות שלא הזמן גרמן?
מצוות שלא הזמן גרמן אלו מצוות שלא זמן מסוים גורם את חיובן אלא יש חובה לקיימן כל הזמן
בכל שעות היממה ובכל יום מימי השבוע לפנינו מספר דוגמאות:
"ואהבת לרעך כמוך"-מצווה זו אינה תלויה בזמן, שכן אדם צריך לאהוב את חברו כל הזמן.
לא תגנוב – זה איסור שנוהג כל הזמן לא רק כשמגיע זמן מסוים אסור לגנוב,
התורה מצווה אותנו לא לגנוב כל הזמן.
מצוות שהזמן גרמן אלו מצוות שלא חייבים לקיימן כל הזמן אלא רק בזמנים מסוימים.
לפנינו מספר דוגמאות::
תקיעת שופר-מצווה זו אנו מקיימים רק כשמגיע ראש השנה.
אי אפשר לקיים מצווה זו לא לפני ראש השנה ולא אחרי ראש השנה
מצווה זו תלויה בזמן ושלא במסגרת הזמן אין שום חיוב לקיימה.
איסור אכילת חמץ בפסח –כל השנה אדם יכול לאכול חמץ ורק כשמגיע פסח
שזהו הזמן המיוחד שבו אסור לאכול חמץ נוהגת מצווה זו.
לפנינו הכללים:
"כל מצוות עשה שהזמן גרמן אנשים חייבין ונשים פטורות .
וכל מצוות עשה שלא הזמן גרמן אחד אנשים ואחד נשים חייבין.
וכל מצוות לא תעשה בין שהזמן גרמה בין שלא הזמן גרמה אחד אנשים ואחד נשים חייבין."
( קידושין פרא א' משנה ז')
אם כן דברים שהתורה מצווה לא לעשות ,גם נשים מצוות לא לעשות.
וזה בין אם זה איסור שתלוי בזמן כמו לא לאכול ביום כיפור וכן לא לעשות מלאכה בשבת.
ובין אם זה איסור שלא תלוי בזמן כמו לא לגנוב וכן לא לרצוח.
ובדברים שהתורה מצווה לעשות, אם החיוב בהם לא תלוי בזמן אלא שייך להתחייב בהם כל הזמן
כמו מצוות מזוזה וכן מצוות השבת אבדה, נשים מחויבות ומצוות לעשות,
אבל דברים שהתורה מצווה לעשות רק בזמנים מסוימים ולא כל הזמן יש מצווה לעשותם
כמו מצוות תקיעת שופר נשים פטורות מלעשותם.
הכלל שהמשנה הנזכרת לעיל אומרת הוא כלל, אך חובה לציין כי לכלל זה יוצאים מן הכלל
כך שיש לנו מצוות עשה שהזמן גרמן שנשים חייבות בהן כמו לאכול מצה בפסח,
כמו כן יש מצוות לא תעשה שנשים פטורות מהן.
סיבת הפטור לנשים ממצוות עשה שהזמן גרמן:
יש המסבירים שסיבת הפטור לנשים ממצוות עשה שהזמן גרמן נובעת כיוון שלאישה
יש מחויבות של הורות ואמהות. האישה שהיא עקרת הבית ומשקיעה את זמנה בגידול הילדים,
בחינוכם ובטיפוחם ואת התפקיד הזה עושה האישה בכל עת ובכל שעה
ולפיכך מצוות שקיומן הוא בזמן מסוים בהכרח תתנגשנה עם המחויבות של האישה כאם לילדיה
ועל כן לא הוטלה עליה חובה לקיים את אותן מצוות התלויות בזמן.

קיים הסבר נוסף שאומר שמפני מעלתה של האישה אין צורך לחייבה במצוות אלה,
שכן לאישה יש קרבה טבעית לה' יותר מהקרבה שישנה לאיש.
האיש בשביל לחוש התלהבות של קדושה זקוק לאותן מצוות עשה שהזמן גרמן מה שאיו כן האישה.
לאישה בטבעיות שלה ישנה קירבה לה' והיא לא זקוקה לעוד מנת מצוות שיגרמו לה
לחוש ולהרגיש את אותה קרבה.

האם נשים ובנות רשאיות לקיים את המצוות שמהן פטורות?
למרות שהנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן הן רשאיות לקיים את אותן מצוות,
שכן גם מי שאינו מצווה רשאי לעשות חלק  מהמצוות.
ולכן פעמים רבות אנו רואים נשים המקפידות לשמוע תקיעת שופר בראש השנה ובעוד מצוות.
יתר על כן עלינו לדעת שישנן מצוות עשה שהזמן גרמן שנשים חייבות בהן בדיוק כמו הגברים
לדוגמא: קידוש בשבת.
חכמינו ז"ל תקנו לנו לברך ברכה לפני שאנו מקיימים את המצוות ונחלקו גדולי ישראל האם נשים
המקיימות מצוות שהן פטורות מהן רשאיות לברך לפני קיום המצווה או אינן רשאיות ??
יש שאומרים שאינן רשאיות לברך מפני שנוסח הברכה היא "אשר קדשנו במצוותיו וצונו …"
והרי את הנשים ה' לא ציווה במצוות אלו ואם כן איך תברכנה וציוונו?
כך פסק השולחן ערוך וכך נוהגים בעדות המזרח.
ויש הפוסקים שנשים רשאיות לברך לפני שהן מקיימות מצוות שפטורות מהן,
(מצוות עשה שהזמן גרמן) ואף יכולות לאמר "וציוונו" אף על פי שהציווי הוא לא ישיר
אל הנשים, מכל מקום הן גם שייכות שהרי יש להן שכר אם הן מקיימות.